Nicholas Meyer

Eu fun cineasta antes de ser ningunha outra cousa. Se hai algo que sempre fun é un contador de historias, e para min nunca marcou a diferenza o medio usado para contalas.

Compartir